1.3. Ter verduidelijking

Voordat we verder gaan, moeten we - om misverstanden te voorkomen - van tevoren enkele tegenargumenten bespreken die naar voren kunnen worden gebracht door de opmerkzame lezer.

Wij zeggen niet dat deze wetenschappers altijd gelijk hadden. De wetenschap is van nature tentatief en cumulatief. Sommige van deze wetenschappers geloofden en onderwezen dingen die later fout bleken te zijn. Eerlijkheidshalve moeten we erkennen dat dit ook in onze tijd gebeurt; in het wetenschappelijke nieuws lezen we wekelijks dat eerdere aannames of veronderstellingen onjuist zijn gebleken. In plaats van te zeggen dat deze wetenschappers onfeilbaar waren, zeggen wij dus dat hun honger naar kennis van de natuur gemotiveerd werd door hun christelijke levensbeschouwing, en dat het geloof van ieder van hen op zijn minst op één significante manier heeft geleid tot een belangrijke ontdekking die onze gezondheid en ons welzijn heeft verbeterd en ons begrip van de wereld heeft vergroot.

Wij beweren niet dat deze wetenschappers altijd voorbeeldige persoonlijkheden waren. Zij waren mensen net als wij, onderworpen aan dezelfde grillen en zwakheden van de mensheid in het algemeen. Verschillende van hen hadden in het oog vallende scherpe kantjes; Francis Bacon viel uit de gratie toen hij steekpenningen aannam, en zelfs Isaac Newton, de grootste van allen, kon kleinzielig en wraakzuchtig zijn. Maar in plaats van de kracht van ons argument te verkleinen, tonen deze waarnemingen hoe geloof en een dorst naar kennis ertoe kunnen leiden dat individuen boven hun menselijke zwakheden uitstijgen.

Wij zeggen niet dat al deze wetenschappers oprechte christenen waren. Sommigen, zoals Maxwell, Carver, Faraday en vele anderen, hadden een duidelijk begrip van het evangelie van Christus en leidden een leven dat overeenstemde met hun Bijbelse overtuigingen. Maar sommigen waren ogenschijnlijk trouwer aan hun staatskerk dan aan Christus, terwijl anderen leden waren van twijfelachtige denominaties of onorthodoxe sekten. Weer anderen ontkenden fundamentele Bijbelse leerstellingen en meerdere van hen zouden zich wellicht niet hebben willen associëren met de scheppingswetenschappers van onze tijd. Maar zij hadden allen een fundamenteel geloof in God als de Schepper en een diep respect voor de Bijbel, en zij zouden allen het algemeen heersende materialisme van vandaag de dag bestreden hebben. En om aan te tonen dat niet alle wetenschappers zomaar op de Darwinistische kar sprongen, hebben wij enkele wetenschappers in ons betoog opgenomen die zich krachtig tegen de evolutieleer keerden, ook al waren zij geen christenen of identificeerden zij zich niet met een of ander geloof.

Wij zeggen niet dat "het christelijke Europa" een modelsamenleving was. Er waren in Europa tijden en plaatsen met eerbare samenlevingen, maar niemand zou sneller afstand nemen van de gruwelen van de corrupte staatskerk in een groot gedeelte van de middeleeuwse samenleving, de inquisitie, de godsdienstige oorlogen, de klassendiscriminatie en andere boosaardige dingen die in de naam van Christus werden uitgevoerd, dan de schrijvers van deze site zelf. Wat wij wel zeggen is dat de staatskerk slecht was omdat zij ver was afgedwaald van de Schrift. Het is ironisch dat wij zelf deel zouden uitmaken van de mensen die op de brandstapel verbrand werden omdat zij de Bijbel lazen, omdat de godsdienstige leiders in die tijd het lezen van de Bijbel in gewone taal hadden verboden! Dit laat zien hoe ver zij waren afgedwaald van de leer van Jezus, die het bestuderen van de Schrift aanmoedigt (Johannes 5:39, 17:17). De meeste gruweldaden werden gepleegd door boosaardige heersers en godsdienstige leiders, niet door de filosofen en de monniken in de seminaries die, net als Roger Bacon en Robert Grosseteste, de Schrift alleen maar in de oorspronkelijke talen konden lezen en die het licht van het wetenschappelijke denken voor het eerst zagen. Het waren juist christelijke ideeën die tot wetenschappelijke principes leidden, ondanks de praktijken van de corrupte godsdienstige leiders wier levens, net als hun kathedralen, precies waren zoals door Jezus werd beschreven: "Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten en viezigheid" (Matteüs 23:27). Eerlijkheidshalve moeten we hieraan toevoegen dat een blik op de geschiedenis een vergelijkbare corruptie onthult in elke maatschappij waar de macht absoluut is, omdat de menselijke aard van nature zondig is. De moderne wetenschap bloeide alleen maar op te midden van de Europese corruptie omdat het licht van Gods bijzondere openbaring in de Schrift hier minder werd verstikt dan in andere culturen. Deze werd aangewakkerd door de Reformatie en de drukpers, toen de Bijbelse geletterdheid kon ontsnappen uit de kloostergevangenissen en de dorpen en steden wist te bereiken. Dit is dus onze stelling: de christelijke filosofie is de moeder van de wetenschap.

Wij geven geen opsomming van alle grote wetenschappers. Er waren en zijn onder de uitzonderlijke wetenschappers een groot aantal atheïsten, agnostici en volgelingen van andere godsdiensten. De meesten van hen verschenen pas op het toneel nadat de wetenschap duurzaam en populair was geworden vanwege de voordelen voor de samenleving. Deze site concentreert zich - zonder zich hiervoor te verontschuldigen - op de grote christenen, niet om de bijdragen van anderen te minimaliseren, maar om te illustreren hoe de wetenschap grotendeels het product is van de christelijke levensbeschouwing. Het mag voor iedereen duidelijk zijn (1) dat de vonk van het wetenschappelijke denken werd ontstoken onder degenen die de Bijbelse principes begrepen, en (2) dat de meeste grote namen in de wetenschap, "de goudenmedaillewinnaars", degenen die de wereld veranderden, christenen waren.

Wat deze site wel beweert:

  • Een groot aantal van de beste wetenschappers in de geschiedenis waren christenen of mensen met Bijbelse vooronderstellingen
  • Voor de meesten van hen was hun geloof de drijvende kracht achter hun ontdekkingen
  • Echte, duurzame moderne wetenschap (niet slechts engineering, logica of wiskunde) werd voortgebracht door een christelijke samenleving
  • Daarnaast zou het overvloedig duidelijk moeten worden dat een mens - in tegenstelling tot de eerder vermelde bewering van de American Association for the Advancement of Science - vandaag de dag een christen en een scheppingswetenschapper kan zijn en geweldig wetenschappelijk werk kan verrichten! Wij hopen dat deze site jonge, nieuwe wetenschappers zal inspireren om zich aan te sluiten bij mensen als Robert Boyle, James Clerk Maxwell, Louis Pasteur en George Washington Carver. "Wat je ook doet, doe het met je hele hart, alsof je het voor de Heer doet en niet voor mensen" (Kolossenzen 3:23).

Volgende pagina


Noot aangaande ons gebruik van het woord "wetenschapper": historici zullen bezwaar inbrengen tegen het gebruik van het woord "wetenschapper" voor mensen die leefden vóórdat William Whewell dit woord in 1833 bedacht. Mensen die in die tijd onderzoek deden naar de werking van de natuur werden "natuurtheologen", "virtuosi" of eenvoudig "mannen der wetenschap" genoemd (veel mensen in onze moderne tijd zouden klagen omdat dat niet eerlijk is tegenover vrouwen). De wetenschapsfilosofie heeft bovendien sinds 1000 na Christus talrijke evoluties en revoluties ondergaan (waarvan sommige nog steeds onverminderd voortduren), wat betekent dat het middeleeuwse idee van wetenschap radicaal anders was dan ons moderne idee. Maar, als "wetenschap" etymologisch gezien wordt als een synoniem voor "kennis", dan lijkt het redelijk om de afgeleide term "wetenschapper" toe te passen op alle mensen die de werking van de natuur op een systematische manier hebben onderzocht. Dat is tenminste het begrip dat de leek heeft van het woord "wetenschapper", en dat is voldoende voor ons huidige doel (historici die hier nog steeds niet gelukkig mee zijn, zouden moeten bedenken dat dr. Whewell zelf waarschijnlijk ontzet geweest zou zijn door de zorgeloze manier waarop de naam tegenwoordig wordt toegepast: politiek wetenschappers, sociaal wetenschappers, enzovoorts. Kortom: dit bezwaar kan door beide zijden worden geopperd).