Waarom is de bijzondere schepping belangrijk?Reden 1: De schepping is de reden voor aanbidding

 • Het thema rond de troon
   Heer, alle macht en eer en kracht is voor U. Dat bent U waard. Want U heeft alles gemaakt. Alle dingen zijn er omdat U wilde dat ze er waren en omdat U ze heeft gemaakt. (Openbaring 4:11)
  In de inleiding op deze eerste reden wezen we op het grootste voorbeeld van een aanbiddingspassage dat we vinden in Openbaring 4. Dit is het toppunt van aanbidding! De vier levende wezens en de oudsten, die hun kronen voor de troon van God neerwerpen, roepen uit dat God onze verering waardig is, omdat alle dingen er zijn omdat Hij wilde dat ze er waren en omdat Hij ze heeft gemaakt. Kennelijk roepen zij deze lofprijzing meerdere malen uit. Merk op dat dit de primaire en enige reden is die zij geven waarom God onze aanbidding waardig is: Hij is de Schepper van alle dingen. Alle dingen bestaan omdat Hij ze heeft gemaakt (voltooid tegenwoordige tijd), maar ze zijn er nog steeds (tegenwoordige tijd: weet je nog dat we zeiden dat de schepping niet alleen iets over het verleden zegt?). Deze lofprijzing laat zien dat God eeuwig verheven moet worden als de Schepper, zelfs in de hemel.

 • Het eeuwigdurende evangelie
   Ik zag hoog in de hemel een andere engel vliegen. Hij had een eeuwige boodschap voor alle mensen op aarde, voor alle volken en stammen en landen en talen. Hij riep luid: "Heb ontzag voor God en eer Hem! Want het moment is gekomen dat Hij gaat rechtspreken! Aanbid Hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt!" (Openbaring 14:6-7)
  Hier vinden we een andere dramatische oproep tot aanbidding. De toorn van God zal rechtspreken over opstandige zondaars, maar toch stuurt God uit genade een machtige engel om hun te vertellen wat ze moeten doen. Deze boodschapper roept mensen op om God te vrezen en Hem te aanbidden: vrees Hem omdat Hij het recht heeft om de aarde te oordelen, en aanbid Hem omdat Hij de Schepper is. Dit is het eeuwigdurende evangelie (het goede nieuws). Dit omvat het evangelie van Jezus Christus, die de geestelijke "waterbron" is (Johannes 7:37-38). Maar tenzij de mens God als Schepper erkent, kan hij Christus niet begrijpen als Redder. En in de eeuwigheid, nadat over de zonde is geoordeeld, de rechtschapen mensen zijn geheiligd en er eeuwige vrede zal heersen in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, zullen wij ons tot in de eeuwigheid verblijden over het evangelie: Aanbid Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt.

 • Nehemia's opwekking
   Ga nu staan en prijs jullie Heer God, voor eeuwig en altijd.
   Want Heer, U bent het waard om alle eer en lofprijs te krijgen. U alleen bent de Heer. U heeft de hemel gemaakt, met alle sterren, de zon en de maan. U heeft de aarde gemaakt met alles wat daarop leeft, en de zee met alles wat daarin leeft. U heeft aan alles het leven gegeven. De engelen buigen zich voor U neer.
   (Nehemia 9:5-7)
  De Joden onder Ezra en Nehemia beleven een van de grootste opwekkingen in hun geschiedenis. De ballingschap is verleden tijd, zij zijn naar Jeruzalem teruggekeerd en hebben de stadsmuren en de tempel herbouwd. Zij hebben het Loofhuttenfeest gevierd, dat in vergetelheid was geraakt (een soort terug-naar-de-natuur-kamp om hun dankbaarheid uit te drukken). Op het hoogtepunt van deze opwekking, nadat zij het Woord van God hebben gehoord en begrepen, nadat zij over hun zonden geweend hebben en zich verblijd hebben over de barmhartigheid van God, vragen de Levieten hun om te gaan staan en Hem te aanbidden. Hun gebed begint met deze uitbundige verheffing van God als de Schepper van het heelal, de aarde, de zeeën en alles wat daarin leeft. Ook hier zien we dat de schepping niet slechts iets uit het verleden is: de Levieten zeggen dat God alle dingen in zijn schepping actief in stand houdt. Deze opening zet de toon voor het lange gebed - met al zijn lofzang, berouw en smeekbeden - dat in de rest van het hoofdstuk volgt.

 • Jezus Christus, de verheven Schepper en Onderhouder van het heelal
   God heeft vroeger vaak en op veel verschillende manieren tegen onze voorouders gesproken. Dat deed Hij door de profeten. Maar nu, aan het eind van de tijd, heeft Hij tegen óns gesproken door zijn Zoon. Door zijn Zoon heeft Hij de wereld gemaakt... (Hebreeën 1:1-2)
  God de Zoon, de tweede Persoon van de Drie-eenheid - de Heer Jezus Christus, is het net zo waard om verheven te worden als Schepper en Onderhouder als God de Vader en God de Heilige Geest. Jezus' rol als Redder, het Lam van God dat voor onze zonden werd geofferd, is reden voor ons grote ontzag, wanneer we erkennen dat "alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt" (Johannes 1:3), dat alle dingen "door Hem en voor Hem gemaakt zijn" (Kolossenzen 1:16), dat Hij - de uitdrukking van de goddelijke Wijsheid - zich samen met de Vader verheugde toen alle wonderen van de natuur geschapen werden (Spreuken 8:22-31), en dat de Heer Jezus Christus ook vandaag de dag alle dingen in stand houdt (Kolossenzen 1:17). Halleluja, wat een Redder!
   "Dat de Schepper Zelf naar ons toekomt en onze losprijs is geworden - dat is de reden voor onze blijdschap." (Maarten Luther)
  Kerken zouden de schepping moeten benadrukken om de Heer Jezus te verheffen vanwege de volkomen heerlijkheid die Hem toekomt. In zijn boek "Grand Canyon, Monument to Catastrophe" legt dr. Steven Austin van het Institute for Creation Research uit wat het doel is van zijn bestudering van het bewijs voor de schepping en de zondvloed in de Grand Canyon:
   Het ware evangelie van Jezus Christus omvat veel meer dan zijn wonderbaarlijke reddende werk, ook al is dat het brandpunt van de hele geschiedenis. Het volledige "goede nieuws" omvat de hele Persoon en het hele werk van Jezus Christus, beginnend bij zijn scheppingswerk en culminerend in zijn uiteindelijke overwinning over de zonde en zijn heerschappij over zijn schepping die weer perfect gemaakt is. Laten we niet alleen het oordeel en de redding ten tijde van Noachs zondvloed overpeinzen, maar het volledige werk van onze Heer, Redder en Koning - onze Heer Jezus Christus - vollediger bevatten!
 • Wil de echte God alstublieft opstaan?
   Zeg tegen de volken: Goden die de hemel en de aarde niet hebben gemaakt, zullen weer van de aarde en vanonder de hemel verdwijnen. God maakte de aarde door zijn kracht. Hij maakte de wereld met wijsheid. Hij plaatste de hemel met verstand. (Jeremia 10:11-12)
  De wereld heeft niets tegen godsdienst. De wereld respecteert alle geloofsovertuigingen: christen, jood, katholiek, moslim, boeddhist, enzovoorts. Men vindt het onbeleefd als je gelooft dat alleen jouw geloof waar is. Multiculturalisme is populair. Het veronderstelt dat alle godsdiensten even geldig zijn, en even dom (omdat hun volgelingen het Darwinisme nog niet begrijpen). Maar de God van de Bijbel weigert om zo op een hoop te worden gegooid met de afgoden van de wereld. Hij is ver verheven boven alle andere dingen, omdat alleen Hij de aarde heeft gemaakt en de hemelen heeft uitgestrekt. Daarom kan Jeremia (op een heel politiek incorrecte manier) uitroepen: "Alsjeblieft, mijn land, luister naar wat Ik zeg!" (Jeremia 22:29). Luister naar Hem, want Hij is de Schepper. "De Heer heeft de aarde gemaakt door zijn kracht. Met zijn wijsheid heeft Hij de wereld gemaakt en met verstand de hemel daarboven neergezet" (Jeremia 51:15).

  Merk op dat de schepping opnieuw niet alleen over het verleden gaat. Jeremia gaat verder: "Als Hij zijn stem laat horen, ruist de regen neer uit de hemel. Hij vormt de wolken aan het einde van de aarde. Hij maakt de bliksem als het regent. Hij laat de wind uit zijn voorraadkamers komen" (Jeremia 51:16). De Bijbel onderwijst geen deïsme, het idee dat God alles is begonnen, maar Zich toen heeft teruggetrokken, en dat de schepping zichzelf reguleert. Deze en vele andere passages laten zien dat God de geschapen orde actief in stand houdt en deze naar zijn doeleinden toe leidt.

  Steeds wanneer de Bijbel een verschil maakt tussen de goden van de volken en de ene, ware God, wijst hij op Hem als de Schepper en de Heerser over de schepping. Wil de echte God, de enige die onze aanbidding waardig is, alstublieft opstaan? Hij is die Ene die alle dingen heeft geschapen.

  Toepassing: zending. De schepping is de rechtvaardiging voor alle zendingsreizen. Als het christendom slechts een van de vele wereldgodsdiensten zou zijn, welk recht heeft een christelijke zendeling dan om zijn of haar overtuigingen op te leggen aan een andere cultuur die haar eigen goden en tradities heeft? De God van de schepping is de ware en levende God, de enige God! "Want de goden van de andere volken zijn geen echte goden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt" (Psalm 96:5). Daarom moeten we zijn Woord bekendmaken aan alle stammen, tongen, landen en volken. De doctrine van de schepping kan de natuurlijke terughoudendheid van een zendeling transformeren in durf en geestdrift!

Aanbidding van God als Schepper kunnen we door de hele Bijbel terugvinden

  Wat heeft U alles toch mooi gemaakt, Heer! Alles zit zo knap en zo wijs in elkaar! De aarde is vol met de prachtige dingen die U heeft gemaakt. (Psalm 104:24)

De bovenstaande Schriftteksten zijn slechts voorbeelden. Door de hele Bijbel heen is de schepping de reden voor aanbidding - kijk maar eens naar deze gedeeltelijke lijst met verwijzingen. We kennen God in eerste plaats als Schepper, voordat we ook maar iets over zijn andere eigenschappen weten. Aanbidding kan niet beperkt blijven tot onze nietige "aanbiddingscentra" wanneer we beseffen dat God alle uithoeken van het heelal bewoont! Dit zegt de Heer: "De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbankje. Hoe zou iemand dan voor Mij een huis kunnen bouwen, een huis waar Ik in kan wonen? Ik heb immers alles gemaakt? Door Mij is alles ontstaan, zegt de Heer. Dit zijn de mensen naar wie Ik luister: arme mensen, mensen die de moed verloren hebben, mensen die geen hoop meer hebben en mensen die ontzag hebben voor mijn woord. (Jesaja 66:1-2)

De schepping kan onze aanbidding in de kerk revolutioneren. Dit is geen nieuwe leer, maar een oproep om terug te keren naar de werkelijke reden voor aanbidding die er altijd al is geweest. Het is de hoogste tijd om het stof van deze genegeerde doctrine af te blazen en de vreugde, het ontzag, de dankbaarheid en de blijdschap te herontdekken die voortkomen uit de erkenning van God als Schepper en blijdschap over zijn werken!

  Alle mensen op aarde, juich voor de Heer! Dien de Heer met blijdschap. Kom vrolijk zingend naar Hem toe. Geef toe dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt en wij zijn van Hem. We zijn zijn volk, zijn schapen, en Hij is onze Herder. Ga met een danklied zijn poorten binnen. Kom met een danklied naar het plein van zijn heiligdom. Prijs de Heer! Dank Hem! Want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op. (Psalm 100)
  Halleluja! Prijs de Heer in de hemel. Prijs de Heer in de hoogste hemel. Engelen, prijs de Heer. Hemelse legers, prijs de Heer. Zon en maan, prijs de Heer. Stralende sterren, prijs de Heer. Hoogste hemel, prijs de Heer. Wolken daarboven, prijs de Heer. Laten zij Hem prijzen, want ze ontstonden op zijn bevel. Hij zette hen voor altijd en eeuwig neer. Hij gaf hun wetten waaraan ze voor altijd zullen gehoorzamen. Laat alles en iedereen op aarde de Heer prijzen. De dieren op de aarde en in de diepste zee, de bliksem, de hagel, de sneeuw en de mist, de stormwind die zijn bevel gehoorzaamt, de bergen en de heuvels, de fruitbomen en de bomen van het bos, de wilde dieren en het vee, alles wat kruipt en alles wat vliegt, de koningen en de volken van de aarde, alle heersers en rechters van de aarde, jongens en meisjes, oude mensen en jonge mensen, laat alles en iedereen de Heer prijzen. Want Hij is de allerhoogste Koning. Hij alleen heerst over de aarde en de hemel. (Psalm 148:1-13)

Inleiding op reden nummer twee.
De eerste reden ("De schepping is de reden voor aanbidding") is al voldoende reden voor de kerk om de nadruk te leggen op aanbidding. Maar er is nog zo veel meer!

Van beneden naar boven werken, of van boven naar beneden? Begin je de bouw van een huis bij het dak om vervolgens naar beneden te werken, of leg je eerst het fundament om daar vervolgens bovenop te bouwen? Die gedachte leidt ons naar reden nummer twee.

Volgende pagina