Waarom is de bijzondere schepping belangrijk?Reden 2: De schepping is het fundament van de Bijbelse leer

Alles wat de kerk gelooft en onderwijst is gebouwd op de doctrine van de bijzondere schepping. Zoals Ken Ham zo vaak zegt: de betekenis van alle dingen zit opgesloten in hun oorsprong. Als je niet begrijpt hoe iets is begonnen, kun je het helemaal niet begrijpen. En als je het fundament van een doctrine niet vanaf het begin kunt verdedigen, kun je het helemaal niet verdedigen; het vervalt dan tot niets meer dan jouw mening. Als de kerk met gezag wil spreken, moet zij op haar fundament bouwen. Kijk eens naar enkele belangrijke leerstellingen van de kerk, onderwerpen die gezien worden als cruciale onderwerpen voor de kerk, die hun oorsprong vinden in het boek Genesis:

 • Huwelijk en gezin: Genesis 2:24
 • Menselijke seksualiteit: Genesis 1:27-28
 • Valse godsdienst: Genesis 3:5
 • Zonde en oordeel: Genesis 3:6-19
 • Redding: Genesis 3:15
 • Wet en regering: Genesis 9:6
 • Werk en zingeving in het leven: Genesis 2:15; 3:18-19, 23
 • Kunst en wetenschap: Genesis 4:20-22
 • Eeuwige bestemming: Genesis 3:24, 12:1-3

Jezus haalde de doctrines uit de boeken van Mozes aan, inclusief de eerste hoofdstukken van Genesis, toen Hem daarover vragen werden gesteld:

 • Huwelijk: toen men Hem vragen stelde over echtscheidingen, citeerde Hij Genesis 1:27 en 2:24 (Matteüs 19:3-9). Merk op hoe Hij zegt dat Mozes een scheidingsakte in sommige gevallen toestond, maar ook benadrukt dat dit "vanaf het begin niet de bedoeling was" (Matteüs 19:9).
 • Oordeel: Hij vergeleek het naderende oordeel met de dagen van Noach (Matteüs 24:37-39).
 • Vergelding: Hij bevestigde de historische werkelijkheid van Abel (Lukas 11:51).
 • Opstanding: Hij zei de Sadduceeërs dat zij noch de Schriftteksten, noch de macht van God kenden (Matteüs 22:29).
 • Hel: "Ze hebben de Boeken van Mozes en van de profeten. Dáár moeten ze naar luisteren... Als ze niet naar Mozes en de profeten willen luisteren, zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de dood opstaat" (Lukas 16:29-31).
 • Messias: "En Hij legde hun uit wat er in de Boeken allemaal over Hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten" (Lukas 24:27; zie ook Johannes 5:39).

Jezus gebruikte ook de natuur om geestelijke waarheden te onderwijzen:

 • Vogels als symbolen van Gods zorg: Matteüs 6:26
 • Bloemen als voorbeelden van Gods ontwerp en voorzienigheid: Matteüs 6:29
 • Fruitbomen als illustraties van het menselijke karakter: Matteüs 7:16-20, 12:33, Lukas 6:43-45
 • Slangen als voorbeelden van geslepenheid, duiven als voorbeelden van onschuld: Matteüs 10:16
 • Wind als een gelijkenis van de Heilige Geest: Johannes 3:8
 • Mussen als voorbeelden van Gods voorzienige zorg: Matteüs 10:29-31, Lukas 12:6
 • Raven als voorbeelden van Gods voorzienige zorg: Lukas 12:24
 • Een mosterdzaadje als gelijkenis van het koninkrijk van God: Lukas 13:19
 • Weersomstandigheden als tekenen van de tijd: Matteüs 16:1-4, Lukas 12:56

Reden nummer twee ("De schepping is het fundament van de Bijbelse leer") is uitgebreid besproken in drie boeken die wij van harte willen aanbevelen voor vervolgstudie:

 • "The Battle For the Beginning" door dr. John MacArthur (Thomas Nelson, 2005). Dit boek onderstreept de centrale rol van de schepping in alles wat de kerk gelooft en onderwijst. In de inleiding (p. 26) zegt MacArthur:
   Het laten varen van de Bijbelse kijk op de schepping heeft in de moderne samenleving al veel kwaad voortgebracht. Het is niet aan de kerk zich terug te trekken uit bepaalde onderwerpen of om er compromissen over te sluiten. Een verzwakking van onze toewijding aan de Bijbelse kijk op de schepping zou een kettingreactie veroorzaken met desastreuze morele, geestelijke en theologische gevolgen voor de kerk. Deze zal de vreselijke morele chaos, waardoor de seculiere samenleving al geplaagd wordt, nog verergeren.

   Met dat in het achterhoofd begon ik een aantal jaren geleden een grondige studie van het boek Genesis. Het overgrote deel van mijn bediening heeft bestaan uit een expositionele uitlegging, vers voor vers, van het Nieuwe Testament, maar recentelijk heb ik mij tot het Oude Testament gewend en ben ik in onze kerk begonnen met een reeks preken over Genesis. Dit boek is de vrucht van mijn onderzoek en onderwijs uit Genesis 1-3. We vinden hier het fundament voor elke doctrine die essentieel is voor het christelijke geloof. En hoe zorgvuldiger ik deze eerste hoofdstukken van de Schrift bestudeerde, hoe meer ik heb gezien dat zij een cruciaal fundament zijn voor alles wat wij als christenen geloven.
  Het boek legt verder uit hoe evolutionistisch materialisme de dominante godsdienst van de westerse wereld is geworden, wat grotendeels heeft geleid tot het morele verval en het kwaad in onze tegenwoordige samenleving. MacArthur laat bovendien zien hoe de kerk haar fundamentele doctrine heeft verlaten om ruimte te maken voor evolutionistische leerstellingen, alsook de schadelijke gevolgen daarvan.

 • "The Lie: Evolution" door Ken Ham (Master Books, herziene druk 2012). In zijn lezingen en video's houdt Ken Ham een krachtig betoog voor het belang van de bijzondere schepping voor alles wat de kerk gelooft en onderwijst.

 • "The Long War Against God" door Henry M. Morris, jr. (Master Books, 2000). Dit uitstekende boek beschouwt de geschiedenis van de evolutionistische gedachte en hoe niet alleen de wetenschap is doordrongen van deze gedachte, maar ook de politiek, het recht, het onderwijs, de economie, de ethiek, de kunst en de cultuur.

Niets in de Bijbel of in het christelijke leven is logisch zonder de scheppingsleer. De kerk moet de schepping benadrukken om haar fundament te stutten: dan zal het gebouw dat erop rust stevig blijven staan. "Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?" (Psalm 11:3).


Inleiding op reden nummer drie.
Lijkt de kerk op een glaasje fris waaruit de prik is verdwenen? Hebben de mensen hun eerste liefde verlaten? Is de kerk een routine geworden, of een eindeloze cyclus die enkel bestaat om de programma's draaiende te houden? Een gezonde dosis schepping zou kunnen helpen.

Volgende pagina