Waarom is de bijzondere schepping belangrijk?Reden 4: De schepping is de reden voor hoop in moeilijke tijden

Wat heeft de Bijbelse scheppingsleer van doen met het bijstaan van mensen die door moeilijke tijden heengaan? Geloof het of niet: een heleboel! Vraag 1: wie had er in de Bijbel meer te lijden dan enig ander mens (we tellen Christus zelf even niet mee)? Vraag 2: wie was uiteindelijk zijn persoonlijke raadgever?

 • Job: Het probleem van het lijden

  We vinden in Job het perfecte voorbeeld voor onze stelling: hij was de man die, samen met de Wijze Raadgever (Jesaja 9:6), het boek over lijden schreef. God was persoonlijk aanwezig om Job te helpen bij het overwinnen van zijn probleem. Maak je klaar voor een verrassing: God geeft Job een examen scheppingswetenschap!

  Echt waar: God zegt tegen Job (Job 38:2, 40:1): "Wie is het die, zonder er verstand van te hebben, zijn mening over Mij geeft? Ga nu als een man op je benen staan, dan zal Ik je een paar vragen stellen. Ik wil van jou daarop een antwoord krijgen." Vervolgens geeft de God van de schepping hem een mondeling examen dat uit maar liefst 77 vragen bestaat. Hij ondervraagt Job over natuurkunde, astronomie, kosmologie, astrodynamica, astronavigatie, optiek, wiskunde, geologie, hydrologie, meteorologie, kristallografie, oceanografie, mineralogie, psychologie, ecologie, ornithologie, ethologie, plantkunde en zoölogie. Dit lijkt misschien wel een bizarre manier om een man te helpen die veel te lijden heeft. Maar wat is er aan de hand?

  Laten we beginnen met een aanname en een waarneming.
  • Aanname: God is volkomen wijs. Perfecte wijsheid betekent per definitie het hebben van perfecte doeleinden, en het gebruik van perfecte middelen om die doeleinden te bereiken. Omdat we weten dat Gods eigenschappen perfect zijn, kunnen we veilig aannemen dat God weet wat Hij doet en dat Hij het beste met Job voor heeft.
  • Waarneming: Het werkte! Nadat Job een welhaast eindeloze dialoog met zijn armzalige troosters moest doorstaan, krijgt hij eindelijk de raad die tegemoetkomt aan zijn behoefte. Het gevolg is dat hij voor zijn Schepper neervalt en zegt: "Ik weet dat U alles kan en dat alles wat U van plan bent ook gebeurt... Ik geef toe dat ik onverstandig heb gesproken. Ik sprak over wonderbare dingen waar ik geen verstand van heb" (Job 42:1-3).
  Maar waarom werkte dit? Job was weliswaar rechtschapener dan al zijn menselijke raadgevers (42:7), en ongetwijfeld rechtschapener dan velen van ons zouden zijn geweest onder dezelfde omstandigheden, maar hij begon aan het einde toch enige gevoelens van trots en zelfmedelijden te ontwikkelen. Hij dacht dat hij God hierop kon aanspreken (Job 13, 23). Hij zou zijn argumenten naar voren brengen en dan een antwoord eisen. Maar, in plaats daarvan blijkt hij zelf in het beklaagdenbankje te zitten en wordt hij zelf ondervraagd door de Almachtige God, de Rechter over het hele heelal.

  Het is interessant om op te merken dat God Job nooit vertelt over zijn woordenwisseling met Satan (Job 1-2) en dat Hij nooit een antwoord geeft op het eeuwige filosofische vraagstuk van het lijden. Wat dit examen scheppingswetenschap echter wél weet te bereiken, is een onmiskenbare boodschap die vandaag de dag nog net zo nuttig was als in Jobs tijd: Job, je kunt op Mij vertrouwen. Ik ben de oppermachtige Heer van de schepping. Jij mag van je eigen situatie weliswaar niet veel meer begrijpen dan dat je begrijpt hoe een hert jongen krijgt, of hoe een struisvogel haar eieren legt, of hoe de sterren hun weg volgen, of hoe licht door de ruimte reist. Maar Ik begrijp al die dingen. En als ik het heelal kan beheren, dan kan ik ook zorg dragen voor een nietig mens zoals jij. In zijn boek "The Remarkable Record of Job" noemt Henry Morris dit "de genezende boodschap van de schepping".
   Dit leidt ons tot de opmerkelijke conclusie dat een correcte en volledige scheppingsleer het antwoord is op alle problemen die onze huidige wereld kwellen. Job en zijn vrienden gaven de schepping niet te véél aandacht: zij móesten er juist grote nadruk op leggen. De schepping moest de hoogste prioriteit in hun denken hebben, ongeacht het probleem waar zij mee te kampen hadden. Als God er zelf zo veel nadruk op legt wanneer Hij omgaat met de zwaarste menselijke problemen, dan zouden wij er goed aan doen om de schepping een hoge prioriteit te geven wanneer wij proberen om te gaan met mindere problemen.
  Het is triest dat sommige Bijbelcommentaren zo snel over Job 38-41, de grote galerij van scheppingswonderen, heen snellen, alsof ze onbeduidende details zouden zijn. In tegenstelling tot Morris' uitstekende boek, missen zij waar het werkelijk om gaat. Aandacht schenken aan de schepping, het overdenken van de details van de natuurlijke wonderen, is niet slechts een intellectuele oefening voor wetenschappers: de schepping is de reden voor hoop in moeilijke tijden. De kracht van de boodschap zit in de details.

  Scheppingstherapie – wat een radicaal idee! Als hierover een boek geschreven zou worden, zou het de Bijbelse counseling wellicht nieuw leven inblazen. Denk eens na over de mogelijkheden als je jouw lijdende naaste kunt helpen om zijn of haar problemen in het grotere perspectief te zien, om zijn of haar ogen te richten op de ontzagwekkende wonderen van de schepping, in plaats van op zichzelf. Zou dat werken? Kijk eens naar deze voorbeelden uit de wetenschappelijke literatuur:
  • Medische onderzoekswetenschappers aan de Johns Hopkins University hebben ontdekt dat afbeeldingen van en geluiden uit de natuur de pijn van ziekenhuispatiënten kunnen verzachten.
  • Een gezondheidsspecialist van de Emory University is van mening dat artsen - om ziekten te bestrijden en te voorkomen - vaker blootstelling aan schilderachtige natuurlijke omgevingen moeten voorschrijven, in plaats van pillen.
  • Onderzoekers van de Texas A&M University hebben ontdekt dat mensen die aan recreatieve activiteiten in de buitenlucht deelnemen minder stress ervaren en problemen in het leven beter het hoofd kunnen bieden.
  Naast "scheppingstherapie" kan een weinig "dankbaarheidstherapie" ook wonderen verrichten. De apostel Paulus zei dat een van de redenen waarom God mensen overlaat aan het oordeel is dat zij, zelfs wanneer ze omgeven zijn door het bewijs van zijn macht in de schepping en dus geen excuus hebben, "Hem tóch niet de eer hebben gegeven waar Hij recht op heeft. Ze zijn Hem niet dankbaar geweest" (Romeinen 1:21). Kun jij je de mopperende Israëlieten nog herinneren? Zij hadden zojuist Gods ontzagwekkende macht over de natuur mogen aanschouwen, zelfs de splitsing van de Rode Zee, maar het enige waar zij aan konden denken was voedsel en hun pijnlijke voeten. God was terecht boos op hen. Dankbaarheid is méér dan een Bijbels gebod: het heeft bijkomende gezondheidsvoordelen! Het is moeilijk om depressief te raken wanneer je dankbaarheid in je hart hebt. Hoe vaak ben je al in een gebedsbijeenkomst geweest, waar de lijst van zieke mensen het eerste is waar men aan denkt ("de neef van de zus van de tante van mijn buurvrouw heeft hoofdpijn"). Probeer het volgende experiment eens: vraag je gebedsgroep om de hele bijeenkomst alleen maar dankbaar te zijn voor specifieke dingen. Leer hen over de wonderen van het menselijke lichaam die we op de vorige pagina hebben gezien. Vertel hun dan dat wij, zelfs als we met een ernstige ziekte te kampen hebben, dood zouden zijn als minder dan 99% van ons lichaam niet helemaal correct zou werken! Het meest verbazingwekkend is niet dat wij ziek worden. Nee, het meest verbazingwekkende is het als we gezond zijn, vooral in deze tot zonde vervallen en vervloekte wereld vol mutaties, waarin we weten dat we hoe dan ook zullen sterven. We zeggen dit niet om de pijn van lijdende mensen te minimaliseren. We willen juist zeggen dat zelfs Job op zijn grootste dieptepunt, vol met zweren, nog steeds perfect werkende ogen, oren en hersenen had. Dwong God hem wellicht om zijn aandacht te richten op het glas dat nog steeds voor 99% vol was? Niet zo heel lang geleden stierf mijn zus aan kanker. Haar dankbare houding verbaasde alle mensen die haar kenden en zij had tot aan haar dood volkomen vrede in haar hart. Schepping en dankbaarheid - zij kunnen bitterheid veranderen in zegen. Zelfs voor invaliden en mensen met ernstige gezondheidsproblemen is er die ontzagwekkende wonderbaarlijkheid waar we ons over kunnen verheugen, als we een dankbaar hart hebben.

  Scheppingstherapie is Bijbels, zoals het geval Job zo duidelijk laat zien. Maar hoe perfect en uitgebreid het betoog van deze passage in de Schrift ook mag zijn om aan te tonen dat de schepping de reden voor hoop in moeilijke tijden is, is het slechte hermeneutiek om een dergelijk betoog te bouwen op een enkele passage. Laten we daarom nog wat meer voorbeelden bekijken.

 • Habakuk: De triomf van het kwaad

  Habakuk heeft een probleem. Hij weet dat Israël goddeloos is, maar hij kan maar niet begrijpen waarom God de Babyloniërs zou gebruiken, een volk dat nog veel slechter is, om Israël te straffen (Habakuk 1:13). Hij staat op de omwalling te wachten om te zien hoe God zijn vraag zal beantwoorden (Habakuk 2:1), maar God geeft slechts het antwoord dat de rechtvaardigen zullen leven door hun geloof in Hem (Habakuk 2:4) en dat God de boosaardigen zal straffen: laat iedereen op aarde daarom stil van ontzag zijn voor Hem! (Habakuk 2:20). Net als Job krijgt Habakuk niet het antwoord dat hij verwachtte. En net als Job wordt hij tevredengesteld door de schepping te overdenken.

  In Habakuk 3 grijpt Habakuk zijn gitaar en componeert een psalm, waarin hij verwoordt hoe de God van de schepping de hemelen vult, de aarde verlicht en zijn heerlijkheid uitstalt. De aanblik van majestueuze bergen, rivieren en de lucht geeft hem inspiratie en hij raakt in poëtische vervoering. Je kunt je welhaast voorstellen hoe Habakuk buiten staat onder samentrekkende onweerswolken. Hij beschrijft hoe de oppermachtige Heer van hemel en aarde zijn troepen verzamelt voor het oordeel (Habakuk 3:8), de aarde verdeelde met rivieren (Habakuk 3:9) en de zelfvoldoening van haar bevolking met zijn machtige donder verplettert (Habakuk 3:12). De golven, de storm, de bliksem en de waterstromen die zich een weg baanden door de droge rivierbedden doen hem denken aan Gods oordeel tijdens de grote zondvloed (Habakuk 3:10-15). Hij beeft voor de macht van God (Habakuk 3:16). De muziek van de schepping geeft zijn ziel rust (Habakuk 3:16b).

  Ook hier zien we hoe de genezende boodschap van de schepping zijn onrust doet verdwijnen. Habakuk schuift zijn zorgen aan de kant (Habakuk 3:18) en springt vol vreugde rond (Habakuk 3:18-19).
   "Zelfs als de vijgenbomen niet zullen bloeien,
   en er geen één druif in de wijngaarden te vinden zal zijn,
   en we geen enkele olijf van de olijfbomen zullen kunnen oogsten,
   en er niets meer op de akkers zal groeien,
   en alle schapen uit de stallen zullen worden geroofd,
   en alle koeien verdwenen zullen zijn,
   zelfs dan zal ik tóch nog juichen over de Heer,
   blij jubelen over de God die voor mij zorgt.
   Want de Heer is mijn kracht.
   Dankzij Hem zal ik rondspringen als een hert.
   Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan."
  Als jij ooit herten hebt gezien, dan weet je dat die zich niet ploeterend voortbewegen, maar met trotse stappen! Zij springen en draven zó sierlijk dat ze op lucht lijken te drijven. Nadat Habakuk over de schepping heeft gemediteerd, verandert zijn gemoedstoestand volkomen. Hij zegt dat hij het gevoel heeft dat hij op een bergtop aan het dansen is. Prijs de Heer voor de genezende boodschap van de schepping!

 • Psalm 42: Depressie

  We hebben psalm 42 waarschijnlijk allemaal al honderden keren gelezen en gezongen. Maar is ons wel opgevallen waar deze psalm eigenlijk over gaat?
   "Zoals een hert hevig verlangt naar water,
   zo verlang ik hevig naar U, God."
  De onbekende auteur van deze bekende regel is depressief. Hij huilt dag en nacht (Psalm 42:4). Zijn vrienden plagen hem, de sceptici bespotten hem vanwege zijn geloof en een wandeling door de stad is verre van plezierig (Psalm 42:4-5, 10). En dus probeert hij zijn heil te zoeken bij de genezende boodschap van de schepping: hij gaat de natuur in. Het is niet duidelijk of dit alleen in zijn gedachten plaatsvindt of dat het werkelijkheid is, maar hij denkt aan de prachtige taferelen van de natuurlijke wereld.

  Hij reist naar het noorden, naar de bronwateren van de Jordaan, bij de verheven Hermonbergen (Psalm 42:7-8). Daar mediteert hij over het ruisende geluid van de prachtige watervallen. Hij ziet hoe een hert zijn dorst lest in het bruisende water. Hij ziet de liefdevolle zorg van de Heer in zijn schepping (Psalm 42:9). Dit stelt hem gerust wat betreft Gods zorg voor hém, en hij lest zijn eigen dorst naar de nabijheid van God.
   "Ik zeg tegen mezelf:
   'Waarom ben je zo treurig?
   Waarom ben je zo onrustig?
   Vertrouw op God!
   Hem zal ik prijzen.
   Hij is mijn Redder, Hij is mijn God!'"
  Nu de genezingssessie succesvol is gebleken, bidt hij voor zijn behoeften, raapt zijn spullen bij elkaar en gaat vol vertrouwen naar huis (Psalm 43). De persoonlijke ontmoeting met God in de buitenlucht, omgeven door de vredige pracht van de schepping, heeft hem van zijn depressie genezen.

  Ken jij iemand die depressief is? Vertel hem of haar om de buitenlucht op te zoeken!

 • Psalm 121: Van wie komt mijn hulp?

  Het bekende vers uit Psalm 121:1 is geen stelling: "Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar zal mijn hulp vandaan komen." Het is eigenlijk een vraag: "Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar zal mijn hulp vandaan komen?" Zijn hulp zal niet uit de bergen komen, alsof de cavalerie de berg zal afdonderen om hem te hulp te schieten. Waarom kijkt hij dan omhoog naar de bergen?

  De schrijver slaat zijn ogen op naar de bergen, dat wil zeggen: hij kijkt naar de grootsheid van de schepping. Dat is een richtingwijzer naar het antwoord: "Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt" (Psalm 121:2). Mijn hulp komt in eerste instantie niet van artsen, advocaten, de overheid of mijzelf. Mijn hulp komt van de Schepper, die niet alleen de majestueuze schoonheid van de bergen heeft gemaakt in het verleden, maar die ook nooit rust of slaapt in het heden (Psalm 121:4), terwijl Hij zorg draagt voor zijn schepselen. Omdat Hij de oppermachtige Heer van de schepping is, "zal de zon je overdag niet steken en zal de maan je 's nachts geen kwaad doen" (Psalm 121:6). Geen enkele valse zonnegod of maangod kan een ziel schrik aanjagen die de almachtige Schepper kent. Daarom hebben we hoop: "Tegen elk kwaad zal de Heer je beschermen. Hij bewaart je leven. De Heer zal je beschermen waar je ook bent, waar je ook gaat, nu en voor altijd" (Psalm 121:7-8).

  De schepping is de reden voor hoop, omdat de Schepper van de bergen altijd bij ons is, ongeacht of we succesvol zijn of te lijden hebben. Zou het daarom voor ons ook heilzaam kunnen zijn om af en toe onze ogen op te slaan naar de bergen, zodat we herinnerd kunnen worden aan de macht van de Schepper?

 • Paulus: De vloek en de vrijkoping

  Nu willen we natuurlijk niet naïef zijn over de natuur: het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Natuurrampen, ziekten, doorns en barre klimatologische omstandigheden zijn karakteristieken van onze hedendaagse aarde. Maar Paulus erkende dat zelfs die dingen reden zijn voor hoop (Romeinen 8:19-25).
   "De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. Want de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. Dat wilde de aarde niet zelf, maar dat heeft God zo bepaald. Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wijzelf. Het is wel zo dat we Gods Geest alvast gekregen hebben, als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn, terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal Hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam. En daar kijken we vol verwachting naar uit. Dat doen we al vanaf de dag dat we werden gered! Als iets er al is, hoef je er niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al. Maar wij kijken uit naar iets wat er nog níet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op."
  Het is interessant om op te merken dat het bekende vers dat hierop volgt, Romeinen 8:28 ("We weten dat God alles ten goede zal gebruiken...") in de context van deze scheppingspassage is geschreven. Het betekent dat God de krachten van de hemelen en de aarde kan sturen voor het goed van zijn kinderen. Dat kan zelfs betekenen dat hij een ziekte stuurt als middel om iemand te heiligen, of zelfs om hem of haar op te nemen in zijn heerlijkheid. Maar geen enkele van deze dingen kan ons afzonderen van de liefde van God: "...geen dood of leven... geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde" (Romeinen 8:38-39). Hij heeft de hele wereld in zijn handen! Wanneer je iemand wilt troosten en bijstaan met behulp van Romeinen 8:28, zorg er dan voor dat je de scheppingscontext ook geeft, want anders is het niets meer dan een zinloos cliché. Wanneer we erkennen dat God oppermachtig is over de storm (Jona 1:4), de wespensteek (Jozua 24:12) en de sterren (Richters 5:4, 20), dan zet dat de belofte kracht bij dat Hij onze individuele omstandigheden ten goede voor ons zal uitwerken.

  Overal om ons heen zien we dingen die ons herinneren aan de zonde, de dood en het oordeel. Dat is waar. Maar er zijn ook voldoende dingen die ons herinneren aan Gods goedheid en genade die ons hoop geven. Paulus vertelde de gelovigen in Lystra dat God de volken weliswaar hun eigen gangetje had laten gaan, maar dat Hij "...ook toen al de mensen liet zien dat Hij er is. Want Hij was goed voor jullie en gaf jullie de zon en de regen en goede oogsten, zodat jullie blij konden zijn" (Handelingen 14:16-17). Ondanks de vloek is de wereld nog steeds gevuld met bewijs voor de goedheid van God. Hij kan van de restanten van zijn oordeel, zoals de Grand Canyon, prachtig mooie plaatsen maken.

  Samengevat onderwijst de apostel Paulus ons (1) dat de vloek over de huidige schepping voldoende is om ons te herinneren aan de zonde en het oordeel, (2) dat er genoeg schoonheid is om ons te herinneren aan Gods goedheid en oppermacht, en (3) dat Gods belofte van een nieuwe schepping ons hoop geeft op de uiteindelijke vrijkoping van onze lichamen, onze zielen en de hele schepping. Hoe zouden wij vandaag de dag dan moeten leven in deze vervloekte wereld? De Heer Jezus Christus zelf gebruikt de natuur om ons dat te vertellen.

 • Jezus Christus: Het probleem van menselijke zorgen

  Dit voorbeeld heeft geen verdere uitleg nodig. Jezus wijst op de schepping om ons te leren dat we ons geen zorgen hoeven te maken (Matteüs 6:26-34):
   "Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken, ook maar één centimeter groeien of ook maar één dag langer leven? En waarom maken jullie je zorgen over kleren? Kijk eens naar de bloemen in het gras. Kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven niet. Maar Ik zeg jullie dat zelfs koning Salomo met al zijn rijkdom er niet zo schitterend uitzag als die bloemen.

   Het gras staat er maar één dag, want morgen wordt het als brandstof in de oven gegooid. Toch kleedt God dat gras zó mooi met bloemen aan. Dan zal Hij jullie toch zeker óók aankleden? Wat is jullie geloof toch klein! Wees dus nergens bezorgd over. Pieker niet: 'Wat moeten we eten?' Of: 'Wat moeten we drinken?' Of: 'Wat moeten we aantrekken?' De mensen van de andere volken doen dat wél. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben. Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."
 • Petrus: De angst voor vervolgingen

  Hoe zit het met lijden dat voortkomt uit onrecht? Kan de schepping ons helpen? Petrus zegt van wel (1 Petrus 4:19):
   "Als je dus moet lijden omdat je leeft zoals God het wil, blijf dan helemaal op Hem vertrouwen. Hij heeft jou gemaakt en laat jou nooit in de steek. En blijf het goede doen."
  Een man die te lijden heeft in een kerker kan óf neerkijken naar de modder onder zijn voeten, óf naar de sterren buiten zijn raam. De aanblik van een nachtelijke hemel, vredig en geordend, herinnert de vervolgde ziel eraan dat God nog steeds op de troon zit en dat Degene die de natuurkrachten in zijn hand houdt ook Degene is die de onrechtvaardige regeringen van de mens stuurt. Het maakt dus niet uit wat er gebeurt, we kunnen onze zielen toevertrouwen aan de trouwe Schepper.
   "Zomer en winter, en lente en oogst,
   zon, maan en sterren in hun banen daarboven,
   sluiten zich aan bij de natuur als veelvoudige getuigen
   van Uw grote trouw, genade en liefde."


   "Great Is Thy Faithfulness", Thomas Chisholm (1866–1960)
 • Salomo: Geen probleem!

  Er zijn twee soorten mensen in de wereld: mensen die te maken hebben met moeilijkheden, en mensen die daarmee te maken zullen hebben. Salomo weet, in het boek Prediker, dat jonge mensen de neiging hebben om te pochen over hun kracht en gezondheid. Het leven is goed. Ik heb een meid, een sportwagen, een diploma, een kampioensteam... geen probleem! Salomo heeft een goed woord voor de jongere (Prediker 11:9, 12:1):
   "Als je jong bent, geniet dan van je jeugd. Doe wat je graag wil doen. Maar weet wel dat God zal oordelen over alles wat je doet."

   "Denk aan je Maker zolang je nog jong bent. Denk aan Hem vóórdat de tijden komen dat je niet meer van het leven genieten kan."
  Wanneer de problemen komen, en ze zullen ongetwijfeld komen, dan kan alleen een sterk geloof dat bekend is met de scheppingsleer in staat zijn om de ziel te verankeren in de beloften van God.
   "Wanneer vrede als een rivier mijn pad begeleidt,
   wanneer verdriet als de zeegolven op mij inbeukt,"
   wat mijn lot ook mag zijn, U hebt mij geleerd om te zeggen:
   Alles is goed, alles is goed met mijn ziel."


   "It Is Well with My Soul", Horatio Spafford (1828-1888)

Zaak gesloten? De schepping is de reden voor hoop in moeilijke tijden. Ongeacht of we nu al te lijden hebben of dat die tijden nog moeten aanbreken, we moeten allemaal onze Schepper in gedachten houden. Jong en oud. Denk eens na over de manier waarop deze ideeën jouw Bijbelse hulp aan anderen nieuwe kracht kan geven!

Voor een volledige lijst van 120 passages die laten zien dat de schepping de reden is voor hoop in moeilijk tijden, zie ons artikel over scheppingstherapie!


Inleiding op reden nummer vijf.
Is de kerk vervallen tot een routine die de programma's draaiende moet houden, steeds meer mensen moet aantrekken en de tienden moet binnenharken? Of is er iets wat de moeite waard is om voor te vechten? Als jij een voorganger bent, heb je dan nog steeds dat gevoel dat je werk dringend nodig is? Zijn je methoden om verloren mensen te bereiken effectief? Begrijp jij de tekenen van de tijd, zodat je weet wat je te doen staat (1 Kronieken 12:32)? Om je voor te bereiden op reden nummer vijf, wil ik je vragen om je legerschoenen nog eens uit de kast te halen.

Volgende pagina