Waarom is de bijzondere schepping belangrijk?Conclusie: Hoe de schepping in de kerk benadrukt kan worden

Je zult je voldoende moeten verdiepen in de schepping-evolutie kwestie voordat je een antwoord hebt voor mensen die vragen naar de reden van jouw hoop (1 Petrus 3:15). Je hoeft hiervoor geen doctoraat te hebben. Een eenvoudige samenvatting van de drie hoofdpunten (zie beneden) is een goede start. Onthoud dat een irrationeel antwoord als "Je hoeft alleen maar te geloven!" dodelijk is voor eerlijke zoekenden. Dat plaatst het christendom op hetzelfde niveau als een fantasiewereld, en is dan niets anders dan een valse godsdienst.

 • Een lid van onze vereniging van scheppingswetenschappers is een biochemicus met een Ph.D. Zijn christelijke wandel was twintig jaar lang heel vreugdeloos, omdat een pastor zijn eerlijke vragen slechts kon beantwoorden met: "Je hoeft alleen maar te geloven!" Op school had hij geleerd dat evolutie een feit was, en toen hij merkte dat zijn pastor hierop geen weerwoord had, dacht hij dat een compromis de enige mogelijkheid was. Hij werd een theïstisch evolutionist. Jaren later, toen hij boeken over de bijzondere schepping begon te lezen en ontdekte hoe ongegrond de evolutieleer was, en hoe overweldigend het bewijs voor de schepping is, hervond hij zijn christelijke vreugde. Hij is nu een vurig gelovige.

 • Een ander voorbeeld is de laatste aflevering van de bekende tv-serie Evolution, van de Amerikaanse publieke omroep PBS, waarin diverse bedroevende voorbeelden werden getoond van studenten aan het Wheaton College die zich eveneens verscheurd voelden tussen het klaarblijkelijke "feit" van de evolutie en hun Bijbelse opvoeding. PBS toonde, zoals te verwachten was, een aantal hakkelende ouders en zondagsschoolleraren zonder redelijke antwoorden. In het verhaal werden de moedige studenten, die bereid waren om de Bijbel met sceptische ogen te bekijken en de evolutieleer te omarmen, in een goed daglicht geplaatst. Dit is bedroevend omdat het zo onnodig is. Het bewijs voor de schepping is overweldigend! Laat de schapen in je kerk niet ten prooi vallen aan de Darwinistische propagandamachine!

Drie kernpunten om het scepticisme te bestrijden

Zorg ervoor dat je bewapend bent met deze drie kernpunten. Er zijn veel goede boeken die je vervolgens kunt aanbevelen wanneer mensen oprecht op zoek zijn (noot: deze aanpak is vergelijkbaar met die van Paulus in Athene in Handelingen 17).

 1. De oorsprong van het leven: ER IS EEN GOD.
  • Zelfs de eenvoudigste levensvorm is ongelooflijk complex. Het is onmogelijk dat niet-levende chemicaliën zich ooit zouden kunnen rangschikken tot een zich voortplantend systeem, maar toch is dat de enorme gedachtesprong die vereist is voor de evolutietheorie.
  • Evolutionisten moeten in deze kwestie een defensieve positie innemen. Zij hebben geen antwoorden. De situatie is voor de evolutionisten veel benarder dan enkele decennia geleden en wordt steeds benarder omdat in de levende cel steeds meer wonderbaarlijke processen worden ontdekt. Evolutionisten zijn zó wanhopig, dat sommige zelfs beweren dat het leven door buitenaardse wezens naar de aarde is gebracht, of dat er bepaalde wetten aangaande zelforganisatie bestaan die we nog niet ontdekt hebben (het is overigens vergeefs om hierop te gaan zitten wachten: zelforganisatie is een schending van de wetten van de thermodynamica, de meest bevestigde van alle wetenschappelijke wetten). De meeste van hen gaan het onderwerp echter gewoon uit de weg of proberen het als een onbelangrijke bijzaak onder het tapijt te vegen, maar...
  • Dit ene punt vergruizelt hun volledige verhaal. Geef evolutionisten niet de gelegenheid om ergens midden in het verhaal te beginnen met praatjes over peper-en-zoutvlinders en snavels van vinken, als ze het begin van het verhaal niet kunnen uitleggen: hoe is het leven begonnen zonder een Ontwerper? Wanneer een evolutionist probeert om dit cruciale onderwerp uit de weg te gaan en begint te praten over aapmensen of ontbrekende schakels, roep hem dan meteen een halt toe: je kunt niet naar het eerste honk rennen als je de bal nooit hebt geslagen!
  • Als een bovennatuurlijke, persoonlijke, volkomen wijze Schepper vereist is om het begin van het leven uit te leggen, veranderen alle vragen en antwoorden. Waarom zou je het op een later punt dan nog hebben over toeval en zinloosheid? Bewijsmateriaal aangaande latere gebeurtenissen is van geen enkel belang, als evolutionisten de oorsprong van het leven niet kunnen verklaren (het kan aangetoond worden dat ook al dat andere vermeende bewijs voor de evolutieleer niet geldig is, maar dit specifieke onderwerp is de achilleshiel van de evolutieleer, waarmee hun hele verhaal onderuit kan worden gehaald).
  Leid de scepticus of de zoekende naar het punt waarop hij moet erkennen dat er een intelligente Ontwerper is. Dat leidt dan tot de volgende vraag: wie is Hij dan?

 2. De opstanding: JEZUS CHRISTUS IS GOD.

  Het eerste punt maakt geen onderscheid tussen het christendom en andere godsdiensten, maar dit tweede punt wel (de meeste christenen zijn al in staat om dit punt te verdedigen, dus we zullen het kort houden). Zie ook "The Case for Christ" door Lee Strobel.
  • Het gaat in het geval van de opstanding niet om een stel prachtige verzinsels, maar om ooggetuigenverslagen (2 Petrus 1:16).
  • Na 2000 jaar is de opstanding nog steeds niet op een geloofwaardige manier weerlegd.
  • Hoe kun je het lege graf verklaren? De scepticus, Saul genaamd, die de zendeling Paulus werd? De apostelen die van lafaards in martelaars veranderden? De opkomst van de kerk in een tijd van intense vervolgingen?
  • Als Jezus Christus werkelijk uit de dood opstond, dan is alleen Hij de ware God. Geen enkele sterveling zou zichzelf uit de dood kunnen opwekken. Alleen Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6) en de unieke afbeelding van de onzichtbare God (Kolossenzen 1:15); er is geen andere naam onder de hemel die ons kan redden (Handelingen 4:12).
  • Daarom kun je de woorden van Jezus vertrouwen - en Hij was een creationist! Hij was bij de schepping aanwezig (Spreuken 8:22-31, Johannes 1:1-3) en Hij gebruikte Genesis om te wijzen op historische feiten.
 3. Onrechtvaardig leed: DE WERELD IS TIJDELIJK VERVLOEKT.

  Het probleem van het lijden (ook wel "theodicee" genoemd) is werkelijk een van de hoofdredenen waarom sceptici en atheïsten het christendom afwijzen. Als God goed is, dan zou Hij al het leed op aarde niet toestaan, en als God almachtig is, dan zou Hij er een eind aan maken. Zorg ervoor dat je een antwoord hebt op dit bezwaar. Er zijn een heleboel goede boeken over dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan "The Case for Faith" door Lee Strobel en de klassieker van C. S. Lewis, "Het probleem van het lijden". Laat je echter niet afleiden door deze discussie zonder eerst instemming te hebben verkregen met de eerste twee bovengenoemde punten. Als er een God is, en als Jezus Hem heeft geopenbaard, dan gaat het nu om het leren begrijpen van de christelijke levensbeschouwing, niet om die af te wijzen. Hier volgen enkele gedeeltelijke antwoorden:
  • Als God al het leed een halt toe zou roepen, dan zouden wij robots zijn in plaats van mensen die de vrije keus gekregen hebben om God lief te hebben.
  • De oorspronkelijke schepping was goed, maar werd vervloekt vanwege de zonde.
  • God is oppermachtig. Het staat Hem vrij om met zijn schepping te doen wat Hij wil. Wie zijn wij om Hem naar onze eigen standaarden te oordelen? Als wij onze volgende ademstoot niet eens verdienen, hoe kunnen we God dan bekritiseren, terwijl Hij zijn goedheid dagelijks op zo veel verschillende manieren laat zien?
  • Als God oneindig is, dan zijn wij eindig: hoe kunnen wij ooit zijn uiteindelijke doelen begrijpen, behalve wat Hij aan ons heeft willen openbaren? (Deuteronomium 29:29)
  • De vloek is slechts tijdelijk; de hele schepping zal uiteindelijk worden bevrijd. (Romeinen 8:18-25)
  • God staat toe dat het kwaad "maximaal" kan toeslaan om mensen in alle tijden te laten zien hoe dodelijk de gevolgen van de zonde zijn.
  • Het lijden geeft rechtschapen mensen de gelegenheid om barmhartigheid en zelfopoffering te leren, en zo het voorbeeld van Jezus te volgen.
  • Satan en mensen doen het meeste kwaad binnen Gods wil (d.w.z. binnen de grenzen die God toestaat), maar...
  • God weet hoe Hij godvrezende mensen uit hun moeilijkheden kan redden (2 Petrus 2:4-10).
  • God gaat de verantwoordelijk voor het leed van onschuldigen nooit uit de weg (Matteüs 5:45, Lukas 13:3-5). Het is bovendien niet aan ons om Zijn soevereine handelingen in twijfel te trekken (Romeinen 9:19-24). Misschien heeft dit wel te maken met de belofte die Hij Satan gaf vóór zijn val, waarmee Hij Satan toestond om in dit tijdperk de "god van deze wereld" te zijn, maar waarmee Hij tegelijkertijd zijn perfecte doeleinden bereikt, zelfs door gebruik te maken van zijn vijanden.
  • Maar als God wist dat Satan en de mens tot zonde zouden vervallen, waarom heeft Hij hen dan geschapen? God was bereid om dat risico te nemen, omwille van de eeuwige vreugde van de gemeenschap die Hij zou hebben met de menigte van gelovigen die niet zouden rebelleren.
  • Maar als God almachtig is, waarom doet Hij dan niets? Wat had Hij nog meer kunnen doen dan zijn eniggeboren Zoon op te offeren als een vervanging van het oordeel dat wij verdienen?
  • Het kruis is de perfecte oplossing voor het spanningsveld tussen Gods rechtvaardigheid en Gods liefde.
  • Deze aarde en de ellende op deze aarde zijn vergeleken met de eeuwigheid als een druppel in een emmer.
  • Geestelijke gezondheid is oneindig veel belangrijker dan tijdelijk lichamelijk gerief.
  • Wij zullen sterven. De mens weet niet wanneer dat zal gebeuren. De dood is Gods verordening voor alle mensen, verlost of niet, en Hij houdt het tijdstip van onze dood voor ons verborgen, opdat we onze verplichting om Hem lief te hebben en te gehoorzamen niet zullen uitstellen.
  • In onze gevallen toestand zouden we niet op zoek gaan naar God, tenzij Hij ons zou toeroepen met de "megafoon" van het lijden.
  • Ondanks de zonde en het lijden is het grootste gedeelte van de wereld nog steeds prachtig en een getuigenis van Gods goedheid (Handelingen 14:15-17).
  • Paulus, de apostelen en een groot aantal dappere christenen in de geschiedenis hebben veel meer te lijden gehad dan wij zelf (Hebreeën 11). Dat maakte van hen geen sceptici. Denk eens aan al die martelaren die te lijden hadden en stierven, maar toch volledig op God vertrouwden. Tel je zegeningen!
  • Jezus was "een Man van smarten, bekend met ziekte" (Jesaja 53:3). Jezus leerde door lijden en pijn gehoorzaam te zijn (Hebreeën 5:7-9), om onze Hogepriester te zijn, "die ons kan begrijpen als we zwak zijn en... die op dezelfde manier als wij met het kwaad te maken heeft gekregen. Maar Híj werd nooit ongehoorzaam aan God" (Hebreeën 4:15). Onze redder God is geen afstandelijke, liefdeloze, gevoelloze godheid. Hij weet waar elke levende ziel mee te kampen heeft en is voor hen aan het werk.
  • Twijfel is te begrijpen, maar het is aanmatigend te denken het beter te weten dan God. Twijfel is een geschenk van God voor denkende wezens. Als je je twijfels op een voldoende bevredigende wijze kunt wegnemen, en zo God kunt vertrouwen op basis van wat je wéét in plaats van wat je niet kúnt weten, dan zal je geloof sterker worden (zie bijvoorbeeld Job, of de manier waarop Abraham werd gevraagd om zijn zoon te offeren in Genesis 22). Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen (Hebreeën 11:6, Johannes 20:24-28 - de twijfelende Thomas).
  • "De mensen sterven éénmaal [zowel gelovigen als ongelovigen], en worden dan geoordeeld" (Hebreeën 9:27). Het kwaad zal niet voor eeuwig zegevieren; God de rechtvaardige Rechter zit nog steeds op de troon en elk mens zal verantwoording aan Hem moeten afleggen.
  • Alleen het christendom biedt een bevredigend antwoord op het probleem van het lijden: schepping + vloek + bevrijding. In alle andere levensbeschouwingen maakt het lijden deel uit van het eeuwige weefsel van het heelal, en is het dus zinloos om het te bestrijden. Ons aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid blijft daarmee onbevredigd.
  • Wil jij werkelijk weten waarom onschuldige mensen te lijden hebben, of gebruik je het lijden van anderen om je eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van God uit de weg te gaan, gebaseerd op de implicaties van bovenstaande punten 1 en 2? "Maar Ik zeg jullie dat het met jullie óók slecht zal aflopen, als jullie niet gaan leven zoals God het wil" (Lukas 13:5).

Zorg ervoor dat je goed bekend bent met deze verdediging van het christelijke geloof. Wij zullen nu vervolgen met enkele praktische, positieve ideeën om de vreugde van de schepping in de kerk toe te passen.

Wat de kerk kan doen

 • Predik het Woord... vanaf het begin van het Woord!
  • "In het begin maakte God de hemel en de aarde." (Genesis 1:1)
  • "In het begin was het Woord er... Alle dingen zijn door het Woord gemaakt." (Johannes 1:1)
  • De schepping is zeker niet het enige onderwerp in de Bijbel, maar wees stoutmoedig wanneer het onderwerp besproken wordt! Ga dieper in op bepaalde onderwerpen aangaande de schepping wanneer je hierover onderwijst; laat zien hoe ze van belang zijn voor onze huidige cultuur en voor de volledige christelijke leer.
 • Onderwijs het Woord! Er is tegenwoordig zo veel meer materiaal over de schepping beschikbaar dan enkele decennia geleden.

 • Een goede verdediging – en een goede aanval.
  • De kunst van het kritisch denken (zie deze propagandastrijd).
  • Antwoorden op vragen van sceptici (verdediging).
  • Zwakke punten in de evolutieleer en in niet-christelijke levensbeschouwingen (aanval). Zorg ervoor dat valse beweringen niet zomaar aanvaard worden zonder er vragen bij te stellen.
  • Vergelijk de vreugde van de verlossing in Christus met de zinloosheid van de evolutieleer. Laat het verschil zien!

Bevorder aanbidding met de schepping

 1. Scheppingsgezangen: zing - arrangeer - onthoud - onderwijs de schepping!
 2. Visuele voorstellingen: projecteer afbeeldingen van de schepping als achtergrond voor teksten van preken en liedjes. Plaats mooie foto's en kunstwerken van de schepping in de lobby van je kerk, met bijbehorende Schriftteksten. Gebruik afbeeldingen van de schepping in je kerkbulletin of pamfletten. Bekijk enkele mooie voorbeelden hier.
 3. De wonderen van de schepping: gebruik echte verhalen over het leven, de wereld en het heelal als illustraties in je preken. Een goede bron van actueel materiaal zijn de Engelstalige Creation-Evolution Headlines. Elk mens heeft een lichaam: onderwijs de mensen om je heen over de wonderen van het menselijke lichaam en je zult meteen een groep aandachtige luisteraars hebben.
 4. Denk buiten het kader! (d.w.z. het gebouw). Dit mag misschien wel een radicale stelling lijken, maar de kerk en het gebouw zijn verschillende dingen. Er is niets mis met aanbiddingsdiensten in de buitenlucht (zoals sommige kerken met Pasen doen). Misschien behaagt het God wel als wij onze blik op zijn architectuur werpen in plaats van de onze. Natuurlijk is het logisch om meestal bijeen te komen in het gebouw (in de stad of in het dorp), omdat het voor iedereen gemakkelijker is en omdat daar de meeste mensen wonen. Maar waarom zou je de gemeente niet af en toe de groene velden en de rustige stroompjes (Psalm 23) laten zien, in plaats van er alleen over te praten? Wees creatief:
  • Scheppingskampen: sla voor je volgende retraite een christelijke Scheppingswetenschapper in de arm die de bezoekers kan onderwijzen over flora en fauna, of over de atmosfeer of de sterren. Zouden niet juist díe mensen, die geloven dat een almachtige, alwetende God de natuur heeft geschapen en dat de natuur een uitdrukking is van zijn wijsheid, in de natuur geïnteresseerd moeten zijn?
  • Amfitheaters: creëer een plek in de schepping waar God aanbeden kan worden. Een heel gaaf idee, als het niet regent tenminste.
  • Scheppingssafari's - dit artikel legt het uit.
  • Andere ideeën Een kerkdienst onder de sterren - mensen in de rivier dopen - een reis naar het Heilige Land - breek met tradities, doe dingen in de openlucht en verruim je blik. Beschouw de schepping als...

   een onbegrensd 360o audiovisueel hulpmiddel met surround-sound !

   Jezus gebruikte de natuur in zijn onderwijs; laten we het voorbeeld van de Meester navolgen.
 5. Scheppingsconferenties: deze zijn normaliter erg populair en drukbezocht. Er zijn organisaties en individuele sprekers die hierbij kunnen helpen en ook materialen kunnen aanleveren. Gebruik hun ervaring; zij hebben vaak antwoorden op detailvragen die pastors niet noodzakelijkerwijs kunnen beantwoorden.
 6. Films over de schepping: er is tegenwoordig een groot aantal video's beschikbaar over bewijs voor de bijzondere schepping en de beweringen van de evolutieleer. Illustra Media is een voorbeeld. Universiteitsstudenten en geleerde volwassenen genieten van dit soort films. Voor het hele gezin zijn er reeksen als Incredible Creatures That Defy Evolution.
 7. Scheppingsverenigingen: Clubs van mensen met interesse in de bijzondere schepping kunnen het initiatief nemen voor plaatselijke conferenties en zich inzetten voor de verspreiding van scheppingsmateriaal, zoals boeken en films. Op deze manier kan er gemakkelijk gecoördineerd worden met de plaatselijke kerken, bijvoorbeeld wat betreft inhoud of de plaats en tijd van bijeenkomsten.
 8. Websites over de schepping: Het aantal websites over de schepping neemt explosief toe. Honderden artikelen en ander goed materiaal zijn beschikbaar op websites zoals die van het Logos Instituut of (in het Engels) Answers in Genesis. Bijna elk onderwerp, ongeacht hoe technisch, wordt wel ergens besproken. Zorg ervoor dat je plaatselijke kerk op de hoogte is van deze sites!
 9. Blijf niet aan de zijlijn staan! Zorg ervoor dat jouw kerk betrokken blijft bij belangrijke plaatselijke kwesties. Laat je stem horen in de ouderraad van je school, waar de evolutieleer vaak geïndoctrineerd wordt of kritiek op deze theorie wordt afgekeurd. Schrijf brieven en stem voor mensen die Gods waarheid op de eerste plaats stellen. Zoals we al eerder hebben besproken in reden nummer vijf is dit niet de tijd om ons terug te trekken: het wetenschappelijke bewijs staat volledig achter de bijzondere schepping en weerlegt de evolutieleer! Maar de propagandamachine is nog steeds in handen van de evolutionisten. Als we dit onderwerp negeren, hebben we bij voorbaat verloren; de kudde blijft dan onbeschermd tegen rovende wolven. Vergeet niet wat er in het verleden gebeurde wanneer de kerk de bijzondere schepping negeerde.

Wat jij persoonlijk kunt doen

 • Raak zelf opgewonden over de schepping!

  Lees • Studeer • Luister • Leer • Observeer • Aanbid

  De schepping zal je bediening en je persoonlijke wandel met God nieuw leven inblazen.

  Ik prijs U, want het is een wonder
  hoe U mij heeft gemaakt.
  Alles wat U heeft gemaakt, is bijzonder.
  Ik weet dat heel goed.

  (Psalm 139:14)

 • Steun scheppingswerkgroepen. Geef de soldaten wat zij nodig hebben waar de strijd het hevigst is. Noot: onze website heeft geen financiële steun nodig, maar er zijn voldoende werkgroepen die actief "in het veld" werkzaam zijn, waar elke Euro een verschil kan uitmaken!
 • Gebruik "scheppingsevangelisatie". Zorg ervoor dat je altijd de volledige evangelieboodschap overbrengt. Deze begint bij de schepping. Steeds meer mensen in onze cultuur ontberen juist dat fundament en zullen de leer van het kruis dwaas vinden, tenzij je korte metten maakt met de afgod van de evolutieleer waarop zij vertrouwen. Toen Paulus tot de niet-Joden sprak in Lystra (Handelingen 14) en in Athene (Handelingen 17), sprak hij in eerste instantie over de schepping. De scheppingsleer is de ploeg die de verharde grond opent, zodat het zaadje van het evangelie van Christus erin kan worden opgenomen en kan uitgroeien. Zie Ken Hams boek Creation Evangelism for the New Millennium en onze korte uiteenzetting over de natuurlijke openbaring.

Onthoud dat niets in de Bijbel of in het christelijke leven logisch is zonder de bijzondere schepping. De schepping is het eeuwigdurende goede nieuws (Openbaring 14:7)!

Bedankt voor het lezen van deze artikelenreeks. Als deze artikelen een zegen voor je zijn geweest, laat het ons dan alsjeblieft even weten!

De hemel is mijn troon en de aarde is mijn voetenbankje.
Hoe zou iemand dan voor Mij een huis kunnen bouwen,
een huis waar Ik in kan wonen?
Ik heb immers alles gemaakt?
Door Mij is alles ontstaan, zegt de Heer.

(Jesaja 66:1-2)